Pagalba pareiškėjui

Vietos projekto paraiškos rengimas

Leader priemonės paramos intensyvumas

Netiesioginių išlaidų skaičiavimas vietos projektuose

Telšių rajono VVG valdybos nario prašymo nušalinti nuo vietos projektų atrankos pavyzdys

 

Bendrieji dokumentai

Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija (aktuali redakcija nuo 2021 04 12)

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa ir administravimo taisyklės

Vietos projektų administravimo taisyklės kvietimams

Vietos projektų administravimo procedūrų aprašas

Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika (ŽŪM įsakymas Nr. 3D-889)

Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika (ŽŪM įsakymas Nr. 3D-285)

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas

Privačių interesų deklaravimas

 

Viešinimas

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

 

Darbo vietų kūrimas (ekonominė veikla, tame tarpe socialinis ir bendruomeninis verslas)

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK)

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas

Mažos ir vidutinės įmonės apibrėžties vartotojo vadovas  ir deklaracijos pavyzdys

Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos pildymas

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarka

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal KPP 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Informacija, kokie ir kada vietos projekto ekonominio gyvybingumo rodikliai skaičiuojami

Rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika (skaičiavimai, koks turės būti mokamas darbo užmokestis per metus)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedas (maisto produktų sąrašas)

Detalus Europos Sąjungos veikimo sutarties I priedo skirsnių iššifravimas (kombinuotoji nomenklatūra)

Paslaugų žemės ūkiui sąrašas (Vyriausybės 2012-01-25 d. nutarimas Nr. 76)

Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymas de minimis pagalbai (Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013)

Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registras

Europos Sąjungos komisijos samprata dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijos ir klasės 

 

Socialinis verslas

Socialinio verslo koncepcija

Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairės (Žemės ūkio ministro 2017-11-09 d.  įsakymas Nr. 3D-720) 

Socialinio verslo skaičiuoklė

Socialinių paslaugų katalogas

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

PVM neapmokestinamos švietimo ir mokymo paslaugos (VMI išaiškinimas)

PVM neapmokestinamos sveikatos priežiūros paslaugos (VMI išaiškinimas)

PVM neapmokestinamos socialinės paslaugos (VMI išaiškinimas)

PVM neapmokestinamos kultūros, sporto paslaugos (VMI išaiškinimas)

 

Investicijos į nekilnojamąjį turtą

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas…“