Strategijos 2023-2027 rengimas


Kviečiame susipažinti pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER) patvirtinta 

 

„Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategija“ (Nr. 20VS-PV-23-1-01708-PR001) 

fe28175ff6fe7c911a24e122e4f1bc5cfa7e15b2


Kviečiame susipažinti su paruošta „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategija“ (toliau – Telšių ir Rietavo VPS). 

Jei turite pastabų, pasiūlymų, kviečiame juos parašyti el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com arba užsukti į Telšių VVG biurą adresu Sedos g. 6, Telšiai.

Pastabos ir pasiūlymai, dėl kurių būtų reikalinga tikslinti Telšių ir Rietavo VPS, lauksime iki 2023  m. gegužės 12 d. 

 

„Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategija“ 

 


 Patvirtinta „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategija“ 

2023 m. gegužės 23 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės nariai rinkosi į antrą jau šiais metais kviestą Telšių rajono vietos veiklos grupės narių visuotinį  susirinkimą. Susirinkimo metu dar kartą buvo pristatyta „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategija“: vizija, misija, tikslai, būsimos VPS priemonės ir reikalavimai joms ir pan.

Džiugu, kad susirinkimo dalyviai vienbalsiai patvirtino Strategiją, kurią Telšių rajono vietos veiklos grupė galės teikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai vertinimui ir tikimės tvirtinimui.


„Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategijos“ projekto pristatymas ir derinimas su visuomene

Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovai lankėsi visose Telšių rajono kaimiškose seniūnijose ir Rietave, kur susitiko su valdžios, bendruomenių, jaunimo, verslo atstovais.

Susitikimų metu buvo pristatomas „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2029 metų strategijos“ projektas bei akcentuojama, kad vyksta šio projekto derinimas su visuomene.

Turintys pasiūlymų, pastabų, yra kviečiami jas pateikti iki gegužės 12 d. el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com arba atvykti į VVG biurą adresu Sedos g. 6, Telšiai.


Kviečiame į „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategijos“  pristatymus Telšių rajono seniūnijose!

Pristatymų metu apžvelgsime ateinančio laikotarpio tikslus ir uždavinius, planuojamas priemones, jų maksimalias sumas, reikalavimus ir kitą informaciją.


 Telšių rajono vietos veiklos grupė pradeda rengti 2023-2027 metų Strategiją 

Telšių rajono vietos veiklos grupė 2022 metų lapkričio 7-9 dienomis organizavo susitikimus – mokymus „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategija“ su Telšių rajono, Rietavo savivaldybės kaimiškų vietovių bendruomenių, jaunimo, verslo, biudžetinių įstaigų atstovais.

Susitikimų metu pristatyta 2014-2020 metų Strategijos įgyvendinimo eiga, kokie rodikliai pasiekti, kiek projektų įgyvendinama. Pagal kiekvieną Strategijos priemonę pristatytas įgyvendintas vietos projektas: jo įsisavinta paramos suma, atlikti darbai ir kitos investicijos, atliktos paramos lėšomis bei kokia vykdoma veikla, užimtumas ar teikiama nauda visuomenei plačiąja prasme. 

Po trumpos 2014-2020 metų Strategijos apžvalgos, Telšių rajono vietos veiklos grupės konsultantas Dalius Žilinskas,  pristatė 2023 -2027 metų Strategijos būsimas temines kryptis, paramos sumą bei kaip ji apskaičiuota, galimus projektų pavyzdžius. Pagrindiniai  būsimų Strategijų teminiai tikslai tokie kaip užimtumo skatinimas, lyčių lygybė, moterų dalyvavimas ūkininkavimo veikloje, vietos plėtra kaimo vietovėse, įskaitant žiedinę bioekonomiką ir tvarią miškininkystę, sektoriaus modernizavimas, inovacijos, skaitmeninimas, buvo aptarti, pristatyti ir paaiškinti, ką tai galėtų reikšti. Konsultantas išsamiai pateikė galimų vietos projektų pavyzdžių, kokius būtų galima bandyt kurt ir įgyvendint pagal planuojamas temines kryptis. Mokymų metu dalyvių paprašyta užpildyti SSGG analizę iš atstovaujančios organizacijos pusės, be to, siekiant išsiaiškinti esamą rajono socialinę-ekonominę situaciją bei gyventojų ir organizacijų poreikius, buvo pristatyta  parengta situacijos ir poreikių analizės anketa, kurios duomenys bus naudojami rengiant 2023-2027 metų vietos plėtros Strategiją, apibrėžiant jos tikslus, formuojant stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę, numatant veiklos ir finansinius planus.

Glaudus bendradarbiavimas su vietos savivalda yra svarbus svertas rengiant rajonų Strategijas. Šalia susitikimų su gyventojais, buvo susitikta su Telšių rajono ir Rietavo savivaldybės merais, administracijų vadovais bei seniūnais. Vienos iš pagrindinių vietos plėtros Strategijų dalių bus rajono socialinės, ekonominės ir aplinkos situacijos analizė, kuri bus neatskiriama vietos plėtros Strategijos tikslų, veiklos ir finansinio plano dalis. Siekdama išsiaiškinti esamą rajono socialinę, ekonominę ir aplinkos situaciją, Telšių rajono vietos veiklos grupė paprašė seniūnų pateikti duomenis pagal parengtą situacijos analizės anketą, kurios duomenys bus naudojami rengiant 2023- 2027 metų vietos plėtros Strategiją, apibrėžiant jos tikslus, formuojant stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę, numatant veiklos ir finansinius planus.

SITUACIJOS IR POREIKIŲ ANALIZĖS ANKETĄ RASITE ČIA

Telšių rajono vietos veiklos grupė prašo būti ypatingai aktyviems ir užpildyti anketą, nes tik Jūsų dėka matysime realią Telšių VVG teritorijos socialinę-ekonominę, kultūrinę situaciją, tik šių anketų duomenų analizė leis suprasti, kuria linkme turi būti rengiama nauja Strategija.


Valdybos posėdyje aptartos galimos ateinančios  „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategijos“ priemonės

2023 m. vasario 14 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė rinkosi į valdybos posėdį nuotoliniu būdu. Posėdyje dalyvavo svečias, konsultavimo įmonės „BonumSolutio“ direktorė Agnė Abželtytė, kuri papasakojo, kaip sekasi rengti naująją „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategiją“ (toliau – VPS). Atlikus VVG gyventojų anoniminę apklausą, buvo pristatyti  išskirti VVG teritorijos poreikiai:

  • gerinti VVG teritorijos gyventojų užimtumo galimybes;
  • paslaugų gyventojams, įskaitant socialinės pagalbos paslaugas, kaime prieinamumo gerinimas;
  • turizmo bei sveikatingumo infrastruktūros ir paslaugų vystymas;

Pagal išskirtus teritorijos poreikius, išrinktos, būsimos VPS įgyvendinimui, siūlomos priemonės. Kaip ir šio laikotarpio VPS, taip ir ateinantis laikotarpis fokusuosis į darbo vietų kūrimą remiant ne žemės ūkio verslo pradžios, plėtros, žemės ūkio verslo pradžios ir plėtros, socialinio bei bendruomeninio verslo vietos projektus, kurių dėka bus sprendžiamos VVG teritorijos gyventojų užimtumas, trūkstamų paslaugų plėtra. Be darbo vietas kuriančių priemonių, planuojama, kad naujoje VPS bus ir kultūros savitumo išsaugojimo, tradicijų puoselėjimo, mokymų, įgūdžių ir kompetencijų ugdymo priemonių, kuriose dalyvauti galės Telšių VVG teritorijoje registruotos kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos. 

Pristatyti planuojamų VPS priemonių aprašymai, projektų skaičius, galimas jų biudžetas. Pristatyta kiekviena priemonė pagal priemonės remiamas veiklas, kokie tinkami pareiškėjai, tinkamumo sąlygos, atrankos kriterijai ir intensyvumas.

Tai buvo pirmasis detalesnis „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategijos“ priemonių skaitymas, tarp kurių planuojama kuriančios darbo vietas sudarys 89,32 proc., nekuriančios darbo vietų – 10,68 proc.

Valdybos narių paprašyta per atitinkamą laiką pateikti pasiūlymus ar pastabas, jei tokių turi. Tikimasi „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategiją“ parengti iki planuojamo Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo, kurio metu vyktų pirmasis VPS skaitymas ir analizė. Visuotinis ataskaitinis vietos veiklos grupės susirinkimas planuojamas 2023 m. kovo mėnesio gale ar balandžio pradžioje.